mnen og saturn      

                                                                                                                                                                                                                                                                                     HORTEN NATURSENTER

Undervisning i praksis med hele klassen? Besøk Horten natursenter. Vi tilbyr aktive spennende feltkurs for alle klassetrinn fra grunnskole til høyskole.Her kan du kombinere fysikk, biologi, kjemi, kroppsøving og mange flere fag.Tilbudet er gratis for alle elever i grunnskolen i Horten og alle videregående skoler i Vestfold. Bestill tid i venstremenyen vår! Ring Andreas (1-4 trinn) tlf. 93217692, Hege (5-10 trinn) tlf. 48156970 og Gunn-Henny (videregående) tlf. 40910666 om du lurer på noe !

Borrevannet

.

Borrevannet er en næringsrik innsjø med et rikt fugle- og planteliv. Selve vannet, strandområdene og våtmarksområdet ved Vassbånn er vernet som naturreservat. Søndre delen av vannet (Vassbånn) er nasjonalt viktig fugleområde. Det er registrert ca 255 fuglearter ved Borrevannet. I tillegg finnes en særegen vegetasjon med flere sjeldne plantearter.
 
Borrevannet hører til Falkenstensvassdraget med et nedbørsfelt på ca 32 km2. Innsjøen har et makimumsdyp på ca 16 m og et overflateareal på ca 2 km2. Borrevannet har tidligere vært drikkevannskilde for Horten. Innsjøen er nå reservedrikkevann for Horten kommune.
 
Borrevannet er en naturlig eutrof (næringsrik) sjø. Forurensning fra landbruk og bebyggelse har imidlertid økt tilførslene av næringssalter. Dette har gitt en kraftig eutrofiering av vannet. Det er årvisse algeoppbomstringen fører til redusert sikt i vannet. Det har også vært enkelte algeoppblomstinger av giftige blågrønnalger. I tillegg kommer en stadig gjengroing med høyere vegetasjon.

Share